Hipoteka - novimo.pl

Pożyczki i kredyty przez internet
Przejdź do treści

Hipoteka


Zabezpieczenie wierzytelności nieruchomością, wpisane do księgi wieczystej. Hipotekę ustanawia się w formie aktu notarialnego. Pełni rolę zabezpieczenia zobowiązania (spłaty zadłużenia), jako częściowo ograniczone prawo do własności nieruchomości. Hipoteką można obciążyć zarówno nieruchomość jak i prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej czy spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, część nieruchomości wynikającą ze współwłasności, użytkowanie wieczyste (wraz z budynkami i urządzeniami zajmującymi określony teren, stanowiącymi własność wieczystego użytkownika).
Hipoteka
Hipoteka zabezpiecza kapitał zobowiązania (zasadniczą postać wierzytelności). Dążenie do objęcia hipoteką odsetki narosłe w czasie postępowania, nieprzedawnione oraz dodatkowych kosztów postępowania, określone jest odrębnymi przepisami. Zaspokojenie roszczeń wierzyciela, w postępowaniu egzekucyjnym, odbywa się na mocy tytułu wykonawczego, zaopatrzonego w klauzulę wykonalności.

Brak komentarzy
Wróć do spisu treści