Instytucja finansowa - novimo.pl

Pożyczki i kredyty przez internet
Przejdź do treści

Instytucja finansowa


Podmiot gospodarczy, którego celem i zadaniem jest udostępnianie konsumentom usług finansowych oraz operowanie finansami, gromadzenie i wydatkowanie środków pieniężnych. Według prawa istota instytucji finansowej nie jest ściśle i jednolicie określona. Stosuje się więc wiele podziałów i kontekstów dotyczących samej definicji. W ogólnym znaczeniu obejmuje ona domy maklerskie, fundusze i towarzystwa emerytalne, fundusze inwestycyjne i powiernicze, zakłady ubezpieczeń czy towarzystwa emerytalne.
Instytucja finansowa
Tak też definicję instytucji finansowej określa Kodeks Spółek Handlowych. Prawo bankowe przyznaje tę nazwę przedsiębiorstwom, które oferują przynajmniej jedną z wymienionych usług – udzielanie kredytów, gwarancji, leasing, usługi płatnicze, emisja środków płatności - czeków, obrót czekami, wekslami, certyfikatami depozytowymi, dewizami, opcjami i kontraktami terminowymi, swapami, papierami wartościowymi, uczestniczenie w ich emisji, doradztwo w zakresie struktury kapitałowej oraz strategii przemysłowej czy przekształceń własnościowych, pośrednictwo na rynku pieniężnym, itp.

Brak komentarzy
Wróć do spisu treści